Członkostwo w PCM

Wyciąg ze Statutu Stowarzyszenia

 1. Członkiem PCM może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele PCM.
 2. Kandydat na członka zwyczajnego PCM podlega postępowaniu kwalifikacyjnemu, które przeprowadza odpowiedni Oddział PCM.
 3. Kandydat na członka zwyczajnego musi być rekomendowany przez minimum dwóch członków zwyczajnych PCM i złożyć deklarację wstąpienia do PCM.
 4. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych PCM decyduje Zarząd Oddziału w formie uchwały.

Zarząd Oddziału przekazuje Uchwałę i kopię deklaracji Zarządowi Głównemu PCM

Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz PCM,
 2. uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez PCM,
 3. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz PCM,
 4. występowania z projektami uchwał,
 5. korzystania z urządzeń i pomocy organizacyjnej i merytorycznej PCM,
 6. noszenia odznaki organizacyjnej,
 7. zaskarżania do Walnego Zebrania Delegatów uchwały Zarządu Głównego PCM o skreśleniu z listy członków lub orzeczenia Komisji Etyki o wykluczeniu z PCM.

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

 1. aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów PCM,
 2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał PCM,
 3. przestrzegania Kodeksu Etyki Mediatora,
 4. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w PCM,
 5. udziału w Walnych Zebraniach Delegatów oraz posiedzeniach władz PCM, do których został wybrany.

Zgodnie z Uchwałą Walnego Zjazdu Delegatów

 • jednorazowa składka wpisowa przy przyjęciu do PCM wynosi 20 zł,
 • roczna składka członkowska wynosi 40 zł (płatna do końca I kwartału),
 • składka dotyczy roku kalendarzowego,
 • konto bankowe PCM do wpłat składek członkowskich ma numer:  64 1240 1082 1111 0010 9294 9091,
 • wydanie legitymacji Członka PCM kosztuje jednorazowo 25 zł - nie zapomnijcie o przesłaniu zdjęcia (legitymacja jest wydawana co 5 lat)
 • rekomendacji (podpis deklaracji członkowskiej) może udzielić trener po zakończonym szkoleniu drugiej rekomendacji udziela członek danego Oddziału
 • deklarację członkowska składa się w Oddziale, którego chce się być Członkiem
Mamy oddziały
w całej Polsce.
Znajdź oddział najbliżej Ciebie.
Znajdź oddział
Chcesz zostać
mediatorem?
Kształć się u najlepszych!
Zostań mediatorem
Copyright © 2020 Polskie Centrum Mediacji
projekt i wykonanie:
Agencja Marketingowa - iWizerunek.plStrony Internetowe Wordpress - 84.pl
crossmenuchevron-right