Statut Polskiego Centrum Mediacji

Polskie Centrum Mediacji jest kontynuatorem działań Zespołu ds. Wprowadzania Mediacji w Polsce

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Polskie Centrum Mediacji zwane dalej „PCM” działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989, nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 2

PCM jest organizacją: apolityczną, dobrowolną i samorządną.

§ 3

Terenem działania PCM jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedziba władz znajduje się w Warszawie.

§ 4

1. PCM posiada osobowość prawną.

2. Nazwa i znak firmowy PCM jest prawnie zastrzeżona, świadectwo ochronne nr 198647.

3. Stowarzyszenie może używać w nazwie skrótu „PCM”.

4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.

§ 5

1. PCM opiera swoją działalność przede wszystkim na wolontariacie. W przypadkach niezbędnych do realizacji celów statutowych Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału PCM może powierzać prowadzenie swych spraw osobom fizycznym i prawnym na podstawie umów cywilnoprawnych, może również zatrudniać pracowników, w tym także członków Stowarzyszenia.

2. PCM może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa. Dochód z działalności gospodarczej może zostać przeznaczony jedynie na realizację celów statutowych.

§ 6

1. PCM może powoływać struktury terenowe: oddziały oraz filie tych oddziałów.

2. Oddziały PCM, jako terenowe jednostki organizacyjne, posiadają osobowość prawną.

§ 7

PCM może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

§ 8

PCM może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 9

Celem PCM jest:

1) powiększenie dorobku sprawiedliwości naprawczej i mediacji w Polsce,

2) inicjowanie, opiniowanie i wypowiadanie się w sprawach dotyczących mediacji i jej uregulowań prawnych,

3) propagowanie szeroko rozumianej idei mediacji w społeczeństwie polskim i na forum międzynarodowym,

4) edukacja w zakresie sprawiedliwości naprawczej i mediacji, profilaktyki konfliktów i przeciwdziałania przemocy i agresji,

5) rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań związanych z przestrzeganiem i respektowaniem praw człowieka,

6) inicjowanie oraz rozwijanie kontaktów Stowarzyszenia z firmami, organizacjami i instytucjami w obszarze mediacji,

7) ochrona praw mediatorów, a w szczególności członków PCM.

§ 10

PCM realizuje swoje cele poprzez:

1) reprezentowanie swoich członków wobec władz i organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz organizacji i instytucji społecznych,

2) opiniowanie oraz propozycje zmian regulacji prawnych dotyczących mediacji,

3) inicjowanie, popieranie i koordynowanie działalności mediatorów,

4) współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością PCM,

5) współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,

6) udzielanie pomocy członkom PCM,

7) organizowanie i prowadzenie akcji charytatywnych, kulturalnych i społecznych,

8) powoływanie zespołów zadaniowych dla realizacji zadań statutowych,

9) inicjowanie i wspieranie działalności jednostek terenowych PCM tworzących sieć placówek w skali ogólnokrajowej,

10) doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną terenowym jednostkom organizacyjnym PCM.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

1. Członkami PCM mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym PCM.

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,

2) członków wspierających,

3) członków honorowych,

§ 13

Członkowie: zwyczajni, wspierający, honorowi i założyciele należą organizacyjnie do właściwego Oddziału PCM.

§ 14

1. Członkiem PCM może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele PCM.

2. Kandydat na członka zwyczajnego PCM podlega postępowaniu kwalifikacyjnemu, które przeprowadza odpowiedni Oddział PCM.

3. Kandydat na członka zwyczajnego musi być rekomendowany przez minimum dwóch członków zwyczajnych PCM i złożyć deklarację wstąpienia do PCM.

4. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych PCM decyduje Zarząd Oddziału w formie uchwały.

5. Od negatywnego stanowiska Zarządu Oddziału w przedmiocie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych PCM zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Zarządu Głównego PCM w terminie 14 dni od jego doręczenia.

6. Uchwała Zarządu Głównego PCM wydana w wyniku wniesionego odwołania jest ostateczna.

§ 15

Członek zwyczajny ma prawo do:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz PCM,

2) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez PCM,

3) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz PCM,

4) występowania z projektami uchwał,

5) korzystania z urządzeń i pomocy organizacyjnej i merytorycznej PCM,

6) noszenia odznaki organizacyjnej,

7) zaskarżania do Walnego Zebrania Delegatów uchwały Zarządu Głównego PCM o skreśleniu z listy członków lub orzeczenia Komisji Etyki o wykluczeniu z PCM.

§ 16

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1) aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów PCM,

2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz PCM,

3) przestrzegania kodeksu etyki mediatora,

4) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w PCM,

5) udziału w Walnych Zebraniach Delegatów oraz posiedzeniach władz PCM, do których został wybrany.

§ 17

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna zainteresowana statutową działalnością PCM.

2. Osoba prawna działa przez ustanowionego przez siebie przedstawiciela.

3. Członek wspierający obowiązany jest do opłacania składek członkowskich.

4. O przyjęciu członka wspierającego decyduje Zarząd Główny PCM na wniosek ubiegającej się o to osoby prawnej lub fizycznej określonej w ust. 1.

§ 18

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój PCM lub przyczyniła się w szczególny sposób do propagowania idei PCM.

2. Nadanie godności członka honorowego PCM następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Delegatów, na wniosek Zarządu Głównego.

§ 19

1. Członkowi wspierającemu i honorowemu przysługują prawa określone w § 15, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach władz PCM.

3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał PCM.

4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 20

1. Członkostwo w PCM ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do PCM zgłoszonej na piśmie Zarządowi Oddziału,

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną,

3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 12 miesięcy,

4) wykluczenia z PCM na skutek prawomocnego orzeczenia Komisji Etyki w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nie przestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, zasad lub działania na szkodę PCM,

5) wykluczenia z PCM na skutek pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego,

6) pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku rażącego działania na szkodę PCM uchwałą Walnego Zebrania Delegatów.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 3, 5 decyduje Zarząd Oddziału, w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 6 Walne Zebranie Delegatów. Organy decydujące o skreśleniu lub wykluczeniu zobowiązane są zawiadomić członka o tym fakcie, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując jednocześnie władzę uprawnioną do rozpatrzenia odwołania oraz termin odwołania. Uchwały oraz orzeczenia w wyżej określonych sprawach mogą być zaskarżone w terminie 14 dni od dnia doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.

3. Ponowne przyjęcie do PCM osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub wspierające na podstawie ust. 1 pkt 3 następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna

§ 21

1.Naczelnymi władzami PCM są:

1) Walne Zebranie Delegatów,

2) Zarząd Główny,

3) Główna Komisja Rewizyjna.

2. Powołuje się Komisję Etyki PCM.

3. Zarząd Główny ma prawo powoływania komisji, których celem będzie realizacja statutowych celów PCM.

4. Jednostkami terenowymi PCM są Oddziały PCM oraz Filie Oddziałów.

5. Do powołania Oddziału PCM wymagany jest wniosek co najmniej 10 osób będących mediatorami i członkami PCM.

6. Zarząd Główny podejmuje decyzję w formie uchwały o utworzeniu Oddziału i określa jego siedzibę. Zarząd Główny rozwiązuje Oddział z własnej inicjatywny, lub na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, lub Komisji Etyki PCM, przy czym ostateczna decyzja w przedmiocie rozwiązania Oddziału stanowi wyłączną kompetencję Zarządu Głównego.

7. Oddział PCM posiada osobowość prawną.

8. Władzami Oddziału PCM są:

1) Walne Zebranie Członków Oddziału,

2) Zarząd Oddziału.

9. Do powołania Filii Oddziału wymagany jest wniosek, co najmniej dwóch mediatorów – członków zwyczajnych. Filia podlega wybranemu przez siebie Oddziałowi PCM.

10. Filia Oddziału nie posiada osobowości prawnej.

§ 22

1. Kadencja wszystkich władz PCM trwa 4 lata, dotyczy to także kadencji Komisji Etyki PCM oraz władz Oddziałów.

2. Wybór władz odbywa się na Walnym Zebraniu Delegatów w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania delegatów. Wybór do władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

3. Uchwały władz PCM, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy osobistej obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz PCM w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród niewybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. Uzupełnienie składu władz przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż sześć miesięcy.

Walne Zebranie Delegatów

§ 23

1. Walne Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą PCM.

2. W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni (delegaci) wybrani w oddziałach PCM proporcjonalnie do liczby członków zwyczajnych w oddziale. Jeden delegat wybierany jest z 10 członków,

2) członkowie założyciele,

3) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów, Zarząd Główny powiadamia delegatów co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zebrania Delegatów, zawiadamiając delegatów pisemnie listem poleconym lub drogą elektroniczną.

§ 24

Walne Zebranie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 25

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów może odbywać się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd Główny:

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,

3) na pisemne żądanie co najmniej ¼ ogólnej liczby Zarządów Oddziałów PCM lub ¼ liczby członków zwyczajnych PCM.

3. Zarząd Główny jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów w ciągu 3 miesięcy, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 2 pkt 2 i 3.

4. O miejscu, terminie i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów, Zarząd Główny powiadamia delegatów co najmniej 30 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów, zawiadamiając delegatów pisemnie listem poleconym lub drogą elektroniczną.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 26

Uchwały Walnego Zebrania Delegatów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:

1) w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania delegatów,

2) w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 27

Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów w szczególności należy:

1) uchwalenie statutu i jego zmian,

2) określenie głównych kierunków działania PCM,

3) uchwalanie regulaminów niezastrzeżonych do właściwości innych władz PCM,

4) wybór i odwołanie Prezesa oraz członków władz naczelnych PCM,

5) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego,

6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki oraz podejmowanie na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej uchwał w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium ustępującym władzom, in corpore lub w stosunku do każdego członka oddzielnie,

7) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego PCM, na wniosek Zarządu Głównego,

8) wybór pełnomocników Walnego Zebrania Delegatów umocowanych do zawierania umów o pracę i umów cywilnoprawnych z członkami Zarządu Głównego oraz reprezentujących Stowarzyszenie w sporach z członkami Zarządu Głównego, jak również wypowiadanie pełnomocnictw tego rodzaju,

9) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Głównego z tytułu wykonywania czynności związanych z pełnioną funkcją,

10) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek i świadczeń,

11) powoływanie komisji do załatwiania określonych spraw,

12) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,

13) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu PCM i przeznaczenia jego majątku.

Zarząd Główny

§ 28

Zarząd Główny, będący najwyższą władzą PCM w okresie między Walnymi Zebraniami Delegatów, kieruje całokształtem działalności PCM zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Delegatów, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Delegatów.

§ 29

1. W skład Zarządu Głównego wchodzą: Prezes oraz od 2 do 6 członków wybranych przez Walne Zebranie Delegatów. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd Główny wybiera ze swego grona Wiceprezesa oraz Skarbnika jeżeli Zarząd Główny jest trzyosobowy, bądź Wiceprezesa, Skarbnika oraz Członka albo Członków Zarządu jeżeli Zarząd Główny liczy więcej niż trzy osoby.

2. Pracami Zarządu Głównego kieruje Prezes PCM.

3. Zasady i tryb działania Zarządu Głównego określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

4. Członkowie Zarządu Głównego mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją na podstawie zawartej ze Stowarzyszeniem umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

5. Umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne wskazane w ustępie 4 będą zawierane przez członków Zarządu Głównego z pełnomocnikami wybranymi przez Walne Zebranie Delegatów. Każdy z wybranych pełnomocników Walnego Zebrania Delegatów jest upoważniony do samodzielnego wykonywania udzielonego umocowania.

6. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Posiedzenia zwołuje Prezes lub Wiceprezes.

7. W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa, funkcję tę obejmuje na ten okres Wiceprezes Zarządu Głównego.

§ 30

Zarząd jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami PCM oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zebranie Delegatów.

§ 31

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych PCM oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu Głównego, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub innego upoważnionego członka Zarządu Głównego.

3. Zarząd PCM może udzielić członkowi PCM lub pracownikowi pełnomocnictwa ogólnego lub szczegółowego obejmującego umocowanie do zwykłego zarządu w imieniu PCM.

§ 32

1. Do prowadzenia spraw Stowarzyszenia Zarząd Główny może utworzyć biuro i ustanowić kierownika biura. Szczegółowe zasady działania biura określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 33

Do przygotowywania i prowadzenia wszelkiego rodzaju szkoleń Zarząd Główny powołuje grupę trenerską podlegającą Zarządowi Głównemu PCM.

§ 34

1. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:

1) zwoływanie Walnego Zebrania Delegatów,

2) realizacja celów PCM oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Delegatów,

3) określenie szczegółowych kierunków działania PCM,

4) uchwalanie okresowych programów pracy PCM i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności,

5) uchwalanie budżetu PCM i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,

6) przedkładanie do zaopiniowania Głównej Komisji Rewizyjnej rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Zarządu Głównego w terminie do 30 kwietnia,

7) reprezentowanie PCM na zewnątrz,

8) powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych: oddziałów i filii, określanie ich siedziby,

9) koordynowanie działalności jednostek terenowych,

10) zawieszanie w czynnościach zarządów oddziałów, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami PCM; zawieszenie może nastąpić po wcześniejszym bezskutecznym pisemnym upomnieniu,

11) zawieszanie uchwał zarządów oddziałów, w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami władz PCM,

12) powoływanie zespołów problemowych oraz określenie ich zadań,

13) zarządzenie majątkiem PCM,

14) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego PCM,

15) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i regulaminów,

16) uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczególnymi statutu, w tym regulaminów Zarządów Oddziałów,

17) podejmowanie uchwał o przynależności PCM do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli PCM do tych organizacji,

18) zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej oraz władzami innych organizacji,

19) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

20) zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie Delegatów godności członka honorowego PCM,

21) występowanie z wnioskami do Komisji Etyki o wykluczenie członka zwyczajnego, pełniącego funkcję we władzach PCM,

22) składanie Walnemu Zebraniu Delegatów sprawozdań ze swojej działalności,

23) prowadzenie listy stałych mediatorów PCM z terenu działania Stowarzyszenia,

24) ostateczna akceptacja list stałych mediatorów PCM,

25) rozpatrywanie odwołań w przedmiocie odmowy przyjęcia członka do Oddziału PCM i wszelkich sprawach członkowskich.

2. W razie zawieszenia Zarządu Oddziału (ust. 1 pkt 10), Zarząd Główny powołuje zarząd tymczasowy, który pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu Oddziału przez Walne Zebranie Członków Oddziału.

3. Uchwały w sprawach określonych w ust. 1 pkt 8, 10 i 11 wymagają kwalifikowanej większości 2/3 głosów.

4. Od uchwał Zarządu Głównego w sprawach określonych w ust. 1 pkt 8, 10 i 11 przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Delegatów, w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały za pośrednictwem Głównej Komisji Rewizyjnej. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Delegatów.

§ 35

1. Do opracowania poszczególnych zagadnień ekonomicznych, prawnych lub organizacyjnych związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia Zarząd Główny może powoływać na okres swojej kadencji zespoły pomocnicze – komisje problemowe, określając ich skład, zadania oraz termin zakończenia poszczególnych prac.

2. Powołane zespoły pomocnicze – komisje problemowe przedkładają Zarządowi Głównemu sprawozdania ze swojej działalności.

Główna Komisja Rewizyjna

§ 36

Główna Komisja Rewizyjna jest władzą PCM powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

§ 37

1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Delegatów, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.

2. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej za zgodą wszystkich jej członków może zlecić czynności kontrolne osobom nie będącym członkami Komisji, zwłaszcza w zakresie kontroli finansowych.

§ 38

1. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia, z uwzględnieniem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z przepisami statutu i uchwałami władz. Kontrola ta nie obejmuje zakresu działania Komisji Etyki,

2) przedstawienie Zarządowi Głównemu protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,

3) prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Delegatów, w razie nie zwołania go przez Zarząd Główny w terminie lub trybie ustalonym w statucie, a także prawo żądania zwołania zebrania Zarządu,

4) w przypadkach określonych w § 25 ust. 2 pkt 2 Walne Zebranie Delegatów winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania,

5) prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Głównego w celu omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. W takim przypadku posiedzenie Zarządu Głównego winno odbyć się nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku (żądania),

6) uchwalenie własnego regulaminu działania,

7) składanie Walnemu Zebraniu Delegatów sprawozdań ze swej działalności oraz zgłaszanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom PCM, bądź każdemu członkowi Zarządu Głównego oddzielnie.

2. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz PCM wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 39

1. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu Głównego.

2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

Komisja Etyki

§ 40

Komisja Etyki jest organem PCM powołanym do:

1) rozpatrywania spraw wniesionych przez członków oraz organy PCM w stosunku do osób pełniących funkcje we władzach PCM,

2) rozpoznawania i rozstrzygania sporów pomiędzy członkami a władzami PCM,

3) rozpoznawania i rozstrzygania sporów pomiędzy członkami PCM,

4) rozpoznawania skarg na mediatorów PCM wniesionych w zakresie wykonywania przez mediatora czynności związanych z prowadzoną mediacją.

§ 41

1. Komisja Etyki składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Delegatów, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.

2. Członkowie Komisji Etyki nie mogą pełnić funkcji w innych władzach PCM.

3. Komisja Etyki działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Delegatów.

§ 42

1. Komisja Etyki w sprawach określonych w § 40 orzeka w składzie co najmniej 3 członków. Komisją rozpatrującą sprawy kieruje przewodniczący lub jego zastępca.

2. Postępowanie toczy się na zasadzie równości stron z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także odwołania się do Walnego Zebrania Delegatów.

3. Podstawę wydania orzeczenia może stanowić wyłącznie całokształt okoliczności ujawnionych w postępowaniu przed Komisją Etyki.

4. Przewodniczący Komisji Etyki ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.

§ 43

Komisja Etyki może wymierzać następujące kary:

1) upomnienia,

2) nagany,

3) zawieszenia w prawach członka na okres od 3 miesięcy do 1 roku,

4) wykluczenia z PCM.

Rozdział V

Jednostki terenowe Stowarzyszenia – oddziały i filie oraz ich władze

§ 44

1. Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu Zarząd Główny powołuje Oddziały i Filie.

2. Rozwiązanie Oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku:

1) zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż jeden rok,

2) złożenia przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału.

3. Za zgodą Zarządu Głównego mogą być powoływane w trybie określonym w § 21 ust. 9 filie oddziałów, działające na podstawie wewnętrznych regulaminów Oddziałów.

§ 45

1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału.

2. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 46

Do Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

1) uchwalanie programów działania oddziałów,

2) wybór i odwoływanie prezesa oraz członków władz oddziału,

3) uzupełnianie składu władz Oddziału w drodze wyborów w czasie trwania kadencji,

4) wybór i odwoływanie delegatów na Walne Zebranie Delegatów,

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Oddziału oraz udzielenie lub odmowa udzielenie absolutorium ustępującym władzom,

6) dysponowanie środkami finansowymi na działalność statutową, zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego

7) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Oddziału lub 1/3 członków Oddziału.

§ 47

W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

2) z głosem doradczym – przedstawiciele członków wspierających z terenu działania Oddziału, członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście.

§ 48

Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału zawiadamiając członków pisemnie listem poleconym lub drogą elektroniczną o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

§ 49

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek Zarządu Głównego,

3) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,

4) na pisemny wniosek co najmniej ¼ uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych Oddziału.

2. Zarząd Oddziału jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku niezwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału w tym terminie, zebranie zwołuje Komisja Rewizyjna Oddziału.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Zarząd Oddziału

§ 50

Zarząd Oddziału kieruje działalnością Oddziału Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami władz nadrzędnych.

§ 51

1. Zarząd Oddziału wybrany przez Walne Zebranie Członków Oddziału składa się z Prezesa oraz od 2 do 5 członków. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona: Wiceprezesa oraz Skarbnika.

2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

3. Zarząd Oddziału może powoływać zespoły pomocnicze określając ich skład oraz zadania.

4. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2 członków Zarządu Oddziału informując o tym Komisję Rewizyjną Oddziału.

5. W razie długotrwałej niemożliwości pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu Oddziału, funkcję tę obejmuje na ten okres Wiceprezes.

§ 52

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Delegatów, Zarządu Głównego oraz Walnego Zebrania Członków Oddziału,

2) określanie szczegółowych kierunków działania Oddziału,

3) wnioskowanie do Zarządu Głównego o powoływanie lub rozwiązywanie filii PCM i określanie ich siedziby,

4) organizowanie pracy merytorycznej filii podlegających Oddziałowi,

5) koordynowanie działalności filii,

6) uchwalanie budżetu Oddziału i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,

7) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślenie),

8) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

9) reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,

10) zarządzanie majątkiem Oddziału w ramach posiadanych pełnomocnictw,

11) organizowanie działalności gospodarczej oraz nadzór i kontrola nad tą działalnością,

12) zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych środków i upoważnień,

13) uchwalanie wniosków o rozwiązanie Oddziału,

14) zwoływanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału,

15) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału,

16) składanie rocznych sprawozdań ze swojej działalności finansowej i merytorycznej do Zarządu Głównego.

§ 53

Od wszelkich uchwał Zarządu Oddziału w sprawach członkowskich, dotyczących przyjmowania i skreślania, członkom PCM oraz kandydatom na członków PCM przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego PCM, wnoszone w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia członkowi lub kandydatowi na członka uchwały Zarządu Oddziału. Uchwała Zarządu Głównego PCM wydana w wyniki wniesionego odwołania jest ostateczną.

Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 54

1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności Zarządu Oddziału.

2. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków, którzy na swym pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodniczącego oraz sekretarza.

§ 55

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

1) kontrola działalności Zarządu Oddziału po względem celowości, prawidłowości i zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwałami władz nadrzędnych,

2) współpraca z Główną Komisją Rewizyjną,

3) przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej,

4) zgłaszanie Zarządowi Głównemu umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Zarządu Oddziału sprzecznych z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz nadrzędnych,

5) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań ze swojej działalności oraz przedkładanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału.

2. Komisja Rewizyjna Oddziału jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Zarządu Oddziału co najmniej raz w roku.

3. Komisja Rewizyjna Oddziału jest zobligowana do przekazywania corocznych sprawozdań z kontroli działalności Zarządu Oddziału wykonywanych stosownie do treści ust. 1 do Głównej Komisji Rewizyjnej niezwłocznie po dokonaniu takiej kontroli.

§ 56

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mają prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 57

Szczegółowy tryb i zasady działania komisji rewizyjnych oddziałów określa regulamin uchwalony przez te komisje, na podstawie wzorcowego regulaminu uchwalonego przez Główną Komisję Rewizyjną.

Rozdział VI

Majątek i fundusze

§ 58

1. Majątek PCM stanowią nieruchomości, ruchomości i środki finansowe.

2. Majątek ten przeznaczony może być wyłącznie do realizacji celów statutowych.

§ 59

1. Źródłami powstania majątku PCM są:

1) opłaty wpisowe i składki członkowskie,

2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu przez PCM,

3) dochody z własnej działalności,

4) dotacje,

5) darowizny, zapisy i spadki,

6) korzyści z ofiarności publicznej,

7) prowadzenie działalności gospodarczej w przedmiocie:

a) 5814Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków:

-wydawanie czasopism i pozostałych periodyków ukazujących się inaczej niż 4 x w tygodniu, w formie drukowanej i elektronicznej wyłączając Internet.

b) 8559B Pozostałe formy kształcenia gdzie indziej niesklasyfikowane:

- działalność placówek kształcenia praktycznego-ustawicznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego

- szkolenie z zakresu komunikacji werbalnej i pozawerbalnej,

- pozostałe pozaszkolne formy edukacji związane głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań oraz doskonaleniem zawodowym.

c) 8560Z Działalność wspomagająca edukację

- działalność w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

d) 8899Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowana:

- pomoc społeczna i poradnictwo dla dzieci i młodzieży

- działalność prewencyjna przeciwko przemocy wobec dzieci oraz inną działalność tego rodzaju

- poradnictwo i doradztwo związane z planowaniem budżetów domowych, działalność poradni małżeńskich i rodzinnych, poradnictwo w zakresie zaciągania kredytów i spłacania długów.

e) 9499Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasy­fikowana:

- działalność organizacji niezwiązanych bezpośrednio z partią polityczną, wspierających inicjatywy społeczne poprzez edukację, wpływy polityczne, gromadzenie funduszy itp.

f) 7021Z Stosunki międzyludzkie (public-relations) i komunikacja:

- doradztwo i bezpośrednią pomoc, włączając lobbing dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek w zakresie stosunków międzyludzkich (public-relations) i komunikacji.

g) 6910Z Działalność prawnicza:

- działalność notariuszy, komorników, sędziów polubownych, rzeczników patentowych, radców prawnych, mediatorów sądowych.

h) 7490Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach, gdzie dochód uzyskany z takiej działalności gospodarczej stowarzyszenia będzie służył wyłącznie realizacji celów statutowych PCM.

2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie w banku na koncie PCM. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazywane na konto. Skarbnik Zarządu dysponuje środkami na finansowanie bieżących zobowiązań PCM i prowadzi jego kasę.

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Całość kwoty pochodzącej ze składek członkowskich Zarząd Oddziału odprowadza w wyżej wymienionym terminie na konto PCM.

4. Środki finansowe wymienione w ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6, 7 uzyskane przez Oddział PCM pozostają w dyspozycji tego Oddziału.

5. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki wg zasad określonych przez Zarząd Główny, w ciągu 14 dni licząc od dnia doręczenia zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków PCM.

6. PCM może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących i korzystać z osiąganych dochodów z przeznaczeniem na działalność statutową.

7. PCM prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. PCM może tworzyć fundusze celowe, np. rozwojowe i inwestycyjne.

§ 60

1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

2. Zabrania się przekazywania jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.

4. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 61

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Delegatów wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie PCM mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Delegatów wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów. Do zawiadomienia określonego w § 23 ust. 3 należy załączyć projekt stosownych uchwał.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Delegatów określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku PCM.

4. W sprawach dotyczących likwidacji i rozwiązania Stowarzyszenia nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami).

Mamy oddziały
w całej Polsce.
Znajdź oddział najbliżej Ciebie.
Znajdź oddział
Chcesz zostać
mediatorem?
Kształć się u najlepszych!
Zostań mediatorem
Copyright © 2020 Polskie Centrum Mediacji
projekt i wykonanie:
Agencja Marketingowa - iWizerunek.plStrony Internetowe Wordpress - 84.pl
crossmenuchevron-right