Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu: https://mediator.org.pl/, zwanych dalej "Użytkownikami". Celem działania serwisu https://mediator.org.pl (nazywanego dalej: „Serwisem”) jest umożliwienie zarejestrowania Uczestnika na szkolenie z zakresu mediacji.

§ 1

Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest Polskie Centrum Mediacji z siedzibą w Warszawie ul. Jagiellońska 58 lok. 122, wpisane Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000029263, NIP: 525 22 18 310, REGON: 017260765. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Administrator dba o bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. Administrator przetwarza wyłącznie takie dane, które są dopuszczalne przez prawo oraz w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia celu ich przetwarzania. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym również „RODO”.

§ 2

Administrator Danych

1. Polskie Centrum Mediacji jest Administratorem danych Użytkowników, współpracujących mediatorów oraz uczestników szkoleń, warsztatów, Stron mediacji.

2. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, korzystająca z Serwisu internetowego https://mediator.org.pl lub usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem tego Serwisu.

3. Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, poprzez dostępne w nim funkcjonalności i narzędzia do komunikacji oraz przesłanie za ich pośrednictwem wiadomości do Administratora. Administrator zbiera, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe podane przez Użytkownika na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a) rozporządzenia RODO) lub wtedy, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) rozporządzenia RODO).

4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

5. Administrator gromadzi za pośrednictwem Serwisu następujące dane osobowe dotyczące Użytkownika:

1. Imię i nazwisko,

2. Adres e-mail,

3. Numer telefonu,

4. Wykształcenie,

5. Wykonywany zawód,

6. Nr PESEL,

7. Treść wiadomości,

8. Temat wiadomości,

9. Adres IP.

6. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu co do przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych. W celu skorzystania z tych praw, Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem danych. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biurozgpcm@mediator.org.pl.

8. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe lub unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora do retencji danych.

9. Administrator co do zasady nie udostępnia danych Użytkowników innym podmiotom, chyba że obowiązek takiego ujawnienia wynika z przepisów prawa (np. ujawnienie na żądanie uprawnionych organów) lub jest niezbędne dla realizacji i odbywa się na żądanie Użytkownika.

10. Dostęp do danych Użytkownika mogą posiadać podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (podwykonawcy i dostawcy), w tym zapewniający wsparcie techniczne funkcjonowania serwisów Administratora.

11. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

§ 3

Cele przetwarzania danych osobowych i bezpieczeństwo danych

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach:

1/. Komunikacji z Użytkownikiem w spersonalizowany sposób za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Komunikowane Użytkownikowi informacje dotyczą oferowanych przez Administratora usług, bezpieczeństwa danych osobowych, odpowiedzi na skargi lub reklamacje Użytkownika,

2/. w celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

3/. w celu prowadzenia rozliczeń finansowych z Użytkownikiem tytułem realizacji ewentualnej umowy zawartej między stronami, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń od Użytkownika będącego klientem w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz spełnienia obowiązków prawnych Administratora wobec Użytkownika określonych w RODO, lub wobec organów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

4/. w celu realizacji działań marketingowych Administratora w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także zgodnie z oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji marketingowej złożonymi wobec Administratora. Zgody udzielone w zakresie komunikacji

marketingowej (np. na przesyłanie informacji o działalności szkoleniowej i mediacyjnej Polskiego Centrum Mediacji drogą elektroniczną) mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem.

3. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§ 4

Pliki cookies

Witryna https://mediator.org.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie Użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz Stowarzyszenia Mediatorów Polskich w celu optymalizacji działań.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których Użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

§ 5

Zmiany w Polityce Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności. . W przypadku zmiany treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana na końcu jej tekstu. Aktualna wersja Polityki Prywatności zawsze jest dostępna na stronie serwisu mediator.org.pl.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce 20.11.2023.

Mamy oddziały
w całej Polsce.
Znajdź oddział najbliżej Ciebie.
Znajdź oddział
Chcesz zostać
mediatorem?
Kształć się u najlepszych!
Zostań mediatorem
Copyright © 2020 Polskie Centrum Mediacji
projekt i wykonanie:
Agencja Marketingowa - iWizerunek.plStrony Internetowe Wordpress - 84.pl
crossmenuchevron-right