Certyfikacja mediatora

Czym Jest Certyfikat Mediatora?

Certyfikacja mediatora potwierdza jego zawodowe kompetencje. Polskie Centrum Mediacji posiada uprawnienia nadane przez Ministerstwo Sprawiedliwości do certyfikacji mediatorów w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK). ZSK określa zasady i standardy potwierdzania funkcjonujących w nim kwalifikacji, co gwarantuje wysoką jakość certyfikatów zawodowych wydawanych w ramach systemu. Obecnie w ZSK można certyfikować się z zakresu mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych oraz mediacji sądowych, pozasądowych w sprawach gospodarczych oraz mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach rodzinnych.

Jak Uzyskać Certyfikat Mediatora?

Etapy procesu certyfikacji:

etap 1 - Powołanie Komisji Certyfikacyjnej
etap 2 - Złożenie wniosku przez mediatora wraz ze studium przypadku
etap 3 - Przegląd wniosku przez Komisję Certyfikacyjną i dopuszczenie do egzaminu
etap 4 - Egzamin przed Komisją Certyfikacyjną
etap 5 - Posiedzenie komisji – podjęcie decyzji  o przyznaniu certyfikatu
etap 6 - Wystawienie certyfikatu i przekazanie go mediatorowi
etap 7 - Patronat nad certyfikowanym mediatorem

1. Powołanie Centralne Komisji Certyfikacyjnej zwanej CKC

a) CKC na czas nieograniczony powołuje Zarząd Polskiego Centrum Mediacji. W skład CKC wchodzą trenerzy mediacji praktykujący mediację, superwizorzy mediacji.  

b) Pracami CKC kieruje  Przewodniczący, który spośród członków do każdego wniosku certyfikacyjnego dobiera skład komisji, tak aby nie były w nim osoby szkolące kandydata. Komisja nad danym wnioskiem pracuje w składzie 2-3 osobowym  (załącznik regulamin komisji)

2. Złożenie wniosku

Zgłoszenia o wszczęcie procesu certyfikacji dokonuje mediator  wypełniając “Wniosek o certyfikację”  przekazując go do siedziby Polskiego Centrum Mediacji. (załącznik wzór wniosku)

 Wniosek zawiera między innymi:

 • dane dotyczące przebiegu pracy mediacyjnej,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych
 • adres osoby ubiegającej się o wniosek
 • odbyte szkolenia i liczba godzin
 • przeprowadzone mediacje i ich wynik
 • studium przypadku
 • uzasadnienie do wniosku
 • oświadczenie mediatora, że informacje zawarte we wniosku zostały wypełnione po uprzednim zapoznaniu  z wymaganiami dla certyfikacji, oraz deklarację do stosowania się do zasad procesu certyfikacji.
 • oświadczenie mediatora o zgodzie na przetwarzanie jego danych dla potrzeb procesu certyfikacji

 3. Przegląd wniosku

 • CKC ewidencjonuje dokumenty, przypisuje mediatorowi numer oraz przygotowuje materiały dla pracy Komisji powołanej do danego wniosku po tym etapie proces certyfikacji uznaje się za rozpoczęty
 • CKC  dokonuje oceny wniosku w celu upewnienia się, czy:
 1. informacje przedstawione przez mediatora są wystarczające,
 2. wymagania dotyczące certyfikacji są jasno zdefiniowane, udokumentowane i zrozumiałe,
 3. wszelkie różnice w ich rozumieniu pomiędzy CKC a Mediatorem zostały wyjaśnione,
 4. zakres wnioskowanej certyfikacji został zdefiniowany,

Po pozytywnej ocenie wniosku i opisu studium przypadku CKC określa termin egzaminu ustnego

4. Egzamin

Egzamin  składa się z dwóch części: teoretycznej (test) i praktycznej (udział w symulacji mediacji).

5. Podjęcie decyzji  o przyznaniu certyfikatu

Zespół  powołany  przez Przewodniczącego CKC do oceny konkretnego wniosku niezwłocznie po zakończeniu egzaminu sporządza sprawozdanie i przekazuje  przewodniczącemu CKC.

6. Wystawienie certyfikatu i przekazanie go  wnioskującemu

Po dokonaniu przeglądu sprawozdania Komisja Certyfikacyjna podejmuje decyzję o przyznaniu certyfikatu
W przypadku negatywnej decyzji  mediator otrzymuje decyzję na piśmie wraz z uzasadnieniem Po pozytywnej decyzji otrzymuje certyfikat.

Okres ważności certyfikatu mediatora 36 miesięcy od daty wydania. Kolejny 72 miesiące. Trzeci certyfikat wydawany jest bezterminowo.

7. Patronat nad certyfikowanym mediatorem

a) CKC pełni stały patronat nad mediatorami z wydanym certyfikatem.  Czynności patronatu  obejmują:
• analizę sprawozdań przesyłanych przez certyfikowanych mediatorów raz na dwa lata, których umieszczone są informacje i potwierdzenia m.in. na temat uczestniczenia przynajmniej raz w roku  w seminariach, konwersatoriach, konferencjach szkoleniowych, warsztatach, szkoleniach doskonalących oraz przynajmniej raz na trzy lata w procesie superwizji
• prowadzenie dokumentacji i bazy danych certyfikowanych mediatorów,
• proponowanie zmiany w sposobie  pracy certyfikowanych mediatorów  w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z patronatem,
• rozpatrywanie odwołań i skarg oraz spraw spornych,

b) Mediator,  który nie spełnia wymagań będzie podlegał sankcjom:

• upomnienie - ma charakter zwrócenia uwagi na małą nieprawidłowość, nie rzutująca na zgodność ze prowadzenia mediacji, wpisywane jest do protokołu kontroli lub przesyłane listem poleconym certyfikowanemu mediatorów.

Czas trwania upomnienia:  upomnienie jest ze skutkiem natychmiastowym. Usunięcie przyczyn upomnienia będzie sprawdzane podczas następnej kontroli.

• ostrzeżenie - ma charakter zwrócenia uwagi na dużą nieprawidłowość i dotyczy nieprawidłowości, mogących rzutować na zgodność ze standardem prowadzenia mediacji, ulega wykreśleniu pod warunkiem, że nieprawidłowości zostaną usunięte we wskazanym terminie.

Czas trwania: czas przyznany na korektę zostanie uzgodniony między CKC a mediatorem maksymalnie do 3 miesięcy na zgłoszenie akcji korekcyjnej od daty ostrzeżenia.

CKC  weryfikuje skuteczność działań korygujących w trakcie kolejnej kontroli lub poprzez weryfikację dokumentów.

• zawieszenie certyfikatu w przypadku naruszeń rzutujących na jakość pracy certyfikowanego i braku ich eliminowania mimo wskazań CKC. tj.:

- stwierdzenia niestosowania się mediatora do wymagań specyfikacji oraz - - nie wywiązania się z ustaleń pokontrolnych,
- negatywnych wyników kontroli przeprowadzonej w ramach nadzoru,
- uniemożliwienia przeprowadzenia działań kontrolnych,
- niespełnienie w terminie zobowiązań finansowych wobec CKC,

Czas trwania: okres ustalany indywidualnie z mediatorem.

 • cofnięcie certyfikatu - ma charakter stwierdzenia o dużym naruszeniu zasad pracy mediatora spowoduje całkowity zakaz  posługiwania się certyfikatem.

Certyfikat może zostać cofnięty  w przypadku:

• nadużycia przez Mediatora uprawnień wynikających z posiadania certyfikatu,
• stwierdzenia podczas nadzoru istotnych uchybień niemożliwych do szybkiego usunięcia,
• niespełnienia w ustalonym terminie warunków postawionych przy zawieszeniu ważności certyfikatu, chyba że

Czas trwania: mediator, któremu anulowano certyfikat nie może ponownie ubiegać się o certyfikację przez 12 miesięcy od daty anulowania.

Przerwanie procesu certyfikacji

Przerwanie procesu certyfikacji może nastąpić na pisemne życzenie wnioskującego na każdym etapie tego procesu, przy czym jednostka certyfikująca może domagać się poniesienia przez wnioskującego kosztów realizacji procesu do chwili jego przerwania.

Powodem przerwania procesu certyfikacji może też być nie wywiązanie się wnioskującego w ustalonym terminie z uzupełnienia wymaganej dokumentacji lub nie wniesienie ustalonych opłat.

Informowanie o zmianach

W przypadku zmian w wymaganiach lub zaistnienia konieczności wprowadzenia zmian w procedurach związanych z procesem certyfikacji w tej jednostce, powiadamia ona o tym wszystkich zainteresowanych, wraz z określeniem terminu wprowadzenia tych zmian, w celu umożliwienia podjęcia odpowiednich działań dostosowawczych.


Odwołania, reklamacje i sprawy sporne i skargi

Odwołania od decyzji podjętych w procesie certyfikacji powinny wpływać w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Jeżeli wydana zostanie nowa decyzja, przekazuje się ją składającemu odwołanie w ciągu 14 dni wraz z uzasadnieniem, natomiast gdy podtrzymana zostanie pierwotna decyzja, informację o tym przekazuje się także w ciągu 14 dni wraz z uzasadnieniem. Jeżeli składający odwołanie nie akceptuje decyzji, może w ciągu 14 dni skierować swoje odwołanie do Przewodniczącego CKC

Reklamacje, sprawy sporne wpływające CKC, zostają skierowane do wyjaśnienia w zainteresowanych działach. Analiza przeprowadzana jest w Protokole odwołań, skarg, reklamacji, spraw spornych. Odwołania, reklamacje i skargi traktuje się jako źródło możliwej niezgodności i uruchomienia działań korekcyjnych i korygujących.

Odpowiedź na skargę wpływającą do CKC jest udzielona w ciągu 14 dni od daty jej wpłynięcia, a w przypadku stwierdzenia jej zasadności podejmowane są działania mające na celu usunięcie skutków zaistniałego problemu, natomiast jeżeli odpowiedź nie może być udzielona w tym terminie, w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia skargi przekazywana jest informacja o podjętych działaniach wraz z określeniem przybliżonego terminu przesłania pełnej odpowiedzi.

Cennik:

Dla członków PCM :

  1)  za 1 certyfikat  - 400 zł

  2)  za 2 certyfikaty - 300 zł

  3)  za 3 certyfikaty - 200 zł

Dla osób szkolonych przez PCM :

  1)  za 1 certyfikat  - 600 zł

  2)  za 2 certyfikaty - 500 zł

  3)  za 3 certyfikaty - 400 zł

 Dla pozostałych osób :

  1)  za 1 certyfikat  - 1000 zł

  2)  za 2 certyfikaty  - 800 zł

  3)  za 3 certyfikaty  - 600 zł

REGULAMINY:

KARTA OCENY - WZÓR

Mamy oddziały
w całej Polsce.
Znajdź oddział najbliżej Ciebie.
Znajdź oddział
Chcesz zostać
mediatorem?
Kształć się u najlepszych!
Zostań mediatorem
Copyright © 2020 Polskie Centrum Mediacji
projekt i wykonanie:
Agencja Marketingowa - iWizerunek.plStrony Internetowe Wordpress - 84.pl
crossmenuchevron-right