Kursy / Szkolenia z mediacji

Przedstawiamy nową ofertę szkoleń z zakresu mediacji zgodną ze standardami Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Rada wypracowała nowe standardy, w tym po raz pierwszy również dla szkoleń specjalistycznych, obowiązujące od 1 września 2023 (poniżej załączamy standardy wraz z uchwałą Rady). Dostosowane programy do nowych standardów w dalszym ciągu opieramy przede wszystkim na przekazywaniu praktycznych umiejętności uczestnikom szkoleń i rozwijaniu ich głównie poprzez ćwiczenia oparte na rzeczywistych kazusach mediacyjnych. Trenerzy Polskiego Centrum Mediacji, to praktykujący mediatorzy, nie teoretycy mediacji, od ponad 20 lat doskonalący swój warsztat i praktykę mediacyjną podążając za zmianami na rynku mediacji. Szkolenia przygotowują do certyfikacji mediatorów. Polskie Centrum Mediacji jest Instytucją Certyfikującą z zakresu mediacji cywilnych, gospodarczych i rodzinnych (zakładka Certyfikacja Mediatora)

http://mediator.org.pl/wp-content/uploads/2023/08/uchwala-wraz-z-standardami.pdf

Kurs, Szkolenie z Mediacji Podstawowe

Bazowe szkolenie zgodne ze Standardami Rady ds. ADR obowiązkowo rozpoczyna przygodę z mediacjami. Jeśli interesuje Cię rozwiązywanie problemów, które niszczą relacje rodzinne, biznesowe czy szkolne, podstawowe szkolenie pomoże Ci zacząć pracę w charakterze mediatora. Zdobędziesz zasadniczą wiedzę oraz praktyczne umiejętności, dzięki którym poprowadzisz mediacje wspierając strony w wypracowaniu akceptowalnego przez nie rozwiązania. Poznasz wartości, które są charakterystyczne dla sprawiedliwości naprawczej. Dowiesz się jak skuteczne mediacje wpływają na wyższy komfort życia, odmieniają oblicze funkcjonowania społeczności trwającej w sporze. Zdobędziesz kompetencje oraz uprawnienia do prowadzenia społecznych mediacji pozasądowych.

Skorzystaj z kursu opracowanego przez Polskie Centrum Mediacji i rozwijaj się jako mediator. Po ukończeniu szkolenia podstawowego masz szansę specjalizować się w kolejnych etapach szkoleń na mediatora w sprawach: rodzinnych, pracowniczych, cywilnych i gospodarczych, karnych, z nieletnim sprawcą czynu karalnego, konfliktów rówieśniczych, szkolnych i oświatowych oraz administracyjnych.

Zakres tematycznych 40 godzinnego szkolenia podstawowego z mediacji.

 1. Sprawiedliwość naprawcza a sprawiedliwość karna.
 2. Procedury rozstrzygania i rozwiązywania konfliktów (sąd, arbitraż, negocjacje, facylitacje, mediacje).
 3. Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów, analiza i zarządzanie konfliktem.
 4. Techniki komunikacji i negocjacji w mediacji.
 5. Strategie negocjacyjne wykorzystywane w mediacji.
 6. Procedury, standardy i metody prowadzenia mediacji, rola i style pracy mediatora w procesie mediacji.
 7. Uregulowania prawne dotyczące procedur oraz dokumentów mediacyjnych
 8. Etyka mediatora, ograniczenia mediacji i mediatora.
 9. Symulacje mediacji.

Koszt szkolenia - 1290 zł

Kurs, Szkolenie Specjalistyczne z Mediacji w Postępowaniu Karnym i o Wykroczenia.

Mediacje w sprawach karnych i o wykroczenia wspierają ludzi będących w konflikcie rozwiązać spór w sposób alternatywny do postępowania sądowego. W mediacjach w sprawach karnych i o wykroczenia możliwości odnalezienia satysfakcjonującego rozwiązania są znacznie szersze niż w postępowaniu sądowym.

Zapisz się na kurs z mediacji karnych i zdobądź wiedzę i umiejętności dzięki którym skutecznie przeprowadzisz mediacje w tym zakresie. Mediacje w postępowaniu karnym i o wykroczenia, w odróżnieniu od postępowania sądowego, opierają się na sprawiedliwości naprawczej. Dają szansę znalezienia zakończenia sporu sądowego w oparciu o potrzeby osoby pokrzywdzonej i jednocześnie akceptowalnego dla osoby podejrzanej/oskarżonej. W centrum zainteresowania jest pokrzywdzony, ale co istotne wypracowane rozwiązanie jest zaakceptowane przez osobę podejrzaną/oskarżoną.

Skorzystaj ze szkolenia z mediacji karnych i poznaj techniki mediacyjne, które są charakterystyczne dla tego typu mediacji.

Zakres tematyczny 40 godzinnego szkolenia z zakresu mediacji w postępowaniu karnym i o wykroczenia

 1. Procedury prowadzenia mediacji w sprawach karnych, specyfika mediacji karnych, ofiara - sprawca w zakresie komunikacji, konfliktów i negocjacji.
 2. Praca z fazami ofiary i sprawcy.
 3. Mediacja ofiara - sprawca w sytuacji przemocy w rodzinie.
 4. Specyfika pracy mediatora w mediacjach w sprawach karnych,  ofiara - sprawca, oraz specyficzna funkcja i zadania mediatora w pracy przy nierównowadze stron.
 5. Obszary zastosowań mediacji w sprawach karnych i o wykroczenia.
 6. Udział i rola pełnomocników w mediacji, współpraca mediatora z pełnomocnikami oraz innymi specjalistami.
 7. Prawne aspekty w mediacjach w sprawach karnych i o wykroczenia, dokumentacja mediatora.
 8. Symulacje wraz z przygotowaniem dokumentacji np.: sprawa na etapie przygotowawczym, sprawa na etapie postępowania karnego, sprawy w przestępstwach i wykroczeniach najczęściej kierowanych do mediacji.

Koszt podstawowy szkolenia (bez rabatów) 1390 zł

Kurs, Szkolenie Specjalistyczne z Mediacji w Postępowaniu Cywilnym i Gospodarczym

Środowiska biznesowe, gospodarcze, a także cywilne to przestrzenie, w których może dochodzić do nieporozumień na wielu płaszczyznach. „Niezgoda rujnuje” nie tylko firmy, ale także poprzez konflikty cywilne czy biznesowe wpływa na życie prywatne. Jeśli interesujesz się sprawami biznesowymi czy cywilnymi, szkolenie z mediacji w postępowaniu cywilnym i gospodarczym będzie dla ciebie idealne.

Zapisz się na kurs i zdobądź techniki mediacyjne oraz wiedzę i umiejętności, które ułatwią Ci działanie w codziennej pracy mediatora biznesowego i cywilnego.

Zakres tematyczny 60 godzinnego szkolenia w postępowaniu cywilnym i gospodarczym

 1. Procedury prowadzenia mediacji w sprawach cywilnych i gospodarczych
 2. Specyfika mediacji cywilnych i  gospodarczych;
 3. Specyfika pracy mediatora w mediacjach cywilnych i gospodarczych, strategie i techniki negocjacyjne w mediacjach cywilnych i gospodarczych
 4. Obszary zastosowań mediacji w sprawach cywilnych i gospodarczych;
 5. Udział i rola pełnomocników w mediacji, współpraca mediatora i pełnomocnika;
 6. Specyfika prowadzenia mediacji bez udziału stron – tylko z pełnomocnikami;
 7. Włączanie do mediacji ekspertów zewnętrznych;
 8. Etapy mediacji w sprawach cywilnych i gospodarczych;
 9. Dokumentacja  przygotowywana i prowadzona przez mediatora.
 10. Prawne aspekty w mediacjach w sprawach cywilnych i gospodarczych.
 11. Symulacje mediacji z przygotowaniem dokumentacji – z podziałem na mediacje cywilne i gospodarcze kierowane przez sąd i wszczęte w inny sposób.

Koszt podstawowy szkolenia (bez rabatów) 2 950 zł

Kurs, Szkolenie Specjalistyczne z Mediacji w Postępowaniu w sprawach Rodzinnych oraz o Rozwód i Separację

Specjalistyczne szkolenie z mediacji rodzinnych przygotuje cię do prowadzenia mediacji w postępowaniu w sprawach rodzinnych oraz o rozwód i separację. Sprawy rodzinne wymagają znajomości szczególnych technik i umiejętności. Kurs z mediacji rodzinnych pozwoli ci je poznać i korzystać z nich podczas rozwiązywania konfliktów pomiędzy małżonkami czy partnerami.

Zapisz się na kurs, z którego dowiesz się w jaki sposób poprowadzić spór w stronę odbudowania relacji i zbudowania relacji rodzicielskich. Jako mediator rodzinny zyskasz umiejętności, dzięki którym zbudujesz atmosferę wzajemnego zaufania i zrozumienia. Zapisz się i rozpocznij kurs mediacji rodzinnych. Zostaniesz specjalistą ds. rozwodowych, ustalania planu wychowawczego/porozumienia rodzicielskiego, spraw alimentacyjnych czy związanych z podziałem majątku wspólnego.

Zakres tematyczny 60 godzinnego szkolenia w postępowaniu w sprawach rodzinnych oraz o rozwód i separację.

 1. Procedury prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych,
 2. Specyfika mediacji rodzinnych;
 3. Specyfika pracy mediatora w sprawach rodzinnych oraz specyficzna funkcja i zadania mediatora w mediacji rodzinnej;
 4. Obszary zastosowań mediacji w sprawach rodzinnych;
 5. Udział i rola pełnomocników w mediacji, współpraca mediatora  z pełnomocnikami oraz innymi specjalistami;
 6. Etapy mediacji w sprawach rodzinnych;
 7. Dokumentacja przygotowywana i prowadzona  przez mediatora;
 8. Systemowe i funkcjonalne ujęcie rodzin;
 9. Rodzina w sytuacji rozwodu/separacji;
 10. Dziecko a kryzys w rodzinie, rola dziecka w mediacji;
 11. Prawne aspekty w mediacjach w sprawach rodzinnych.
 12. Symulacje mediacji wraz z przygotowaniem dokumentacji : pojednanie, separacja/rozwód, sprawy opiekuńcze dotyczące dzieci, alimenty, podział majątku.

Koszt podstawowy szkolenia (bez rabatów) 2490 zł

Kurs, Szkolenie Specjalistyczne z Mediacji w Postępowaniu z Prawa Pracy i Mediacji w Organizacji z elementami Sporów Zbiorowych

Dynamika jaką często charakteryzuje się środowisko pracy może stać się fundamentem sporów. W przedsiębiorstwach podejmowane są szybkie decyzje, dochodzi do nieporozumień, powstają konflikty. Nie bez znaczenia pozostaje stres i ciągłe napięcie. Nie jest też trudno, by źródło konfliktu zatoczyło szersze koło, a spór objął większą grupę pracowników, niejednokrotnie wciągając w konflikt przełożonych czy właścicieli firm.

Niezgoda, niepożądane spory nie są podwaliną pod dobre środowisko pracy. Jeśli już spór się pojawi należy go jak najprędzej rozwiązać, by firma mogła optymalnie funkcjonować. Jeśli chcesz zostać mediatorem ds. pracowniczych zapisz się na kurs mediacji z tego obszaru. Pomożesz firmom zażegnać konflikt i odbudować właściwe relacje pomiędzy pracownikami, także wtedy, gdy jest już na etapie sądowym. Skorzystaj ze szkolenia mediacji pracowniczych i poznaj typy konfliktów w pracy oraz techniki które pozwolą ci wspierać strony w rozwiązywaniu tego typu sporów.

Zakres tematyczny 60 godzinnego szkolenia w postępowaniu z prawa pracy i mediacji w organizacji

 1. Procedury prowadzenia mediacji w sprawach pracowniczych z prawa pracy i w organizacji oraz w sporach zbiorowych;
 2. Specyfika mediacji pracowniczych;
 3. Specyfika pracy mediatora w mediacjach pracowniczych z prawa pracy i w organizacji;
 4. Obszary zastosowań mediacji w sprawach pracowniczych z prawa pracy i w organizacji;
 5. Udział i rola pełnomocników w mediacji, współpraca mediatora i pełnomocnika;
 6. Etapy mediacji w sprawach pracowniczych z prawa pracy i w organizacji;
 7. Dokumentacja  przygotowywana i prowadzona przez mediatora;
 8. Prawne aspekty w mediacjach w sprawach pracowniczych z prawa pracy i w organizacji.
 9. Mediacje pracownicze a dyskryminacja i mobbing.
 10. Konflikt kulturowy w mediacjach pracowniczych z prawa pracy i w organizacji
 11. Symulacje mediacji z przygotowaniem dokumentacji z podziałem na mediacje z uwzględnieniem różnego sposobu wszczęcia.

Koszt podstawowy szkolenia (bez rabatów) 2 780 zł

Kurs, Szkolenie Specjalistyczne z Mediacji Rówieśniczych i Konfliktów Rówieśniczych, Szkolnych, Oświatowych oraz w Postępowaniu w Sprawach z Nieletnich

Uczniowie wchodzący w środowisku szkolnym we wczesną młodość stoją naprzeciw wielu wyzwaniom. Z jednej strony są to wyzwania dotyczące nauki, z drugiej samo dorastanie jest procesem często trudnym i burzliwym. Tym bardziej w przestrzeni, która gromadzi tak różnorodną społeczność. Konflikty jakie rodzą się w szkole nie są wyłącznie pomiędzy uczniami, mogą to być równie dobrze spory na linii uczeń – nauczyciel, nauczyciel - nauczyciel, czy rodzic - pracownicy szkoły.

Nieporozumienia są często bardzo mocno przeżywane przez dzieci wchodzące we wczesną młodość. Wymagający czas mocno doświadcza i kształtuje osobowość. Konflikty, zwłaszcza jeśli nie są rozwiązane zakłócają spokój nie tylko ucznia, ale często i całej placówki. Zostań mediatorem szkolnym, by skutecznie rozwiązywać wszelkie spory w środowisku szkolnym.

Zapisz się na kurs z mediacji szkolnych, rówieśniczych, oświatowych oraz z nieletnim sprawcą czynu karalnego, dzięki któremu poznasz techniki i nabędziesz umiejętności pozwalające ukierunkować konflikt w stronę jego satysfakcjonującego rozwiązania.

Zakres tematyczny 60 godzinnego szkolenia z zakresu mediacji rówieśniczych, szkolnych, oświatowych  i w mediacji w postępowaniu nieletnich

 1. Procedury prowadzenia mediacji w sprawach rówieśniczych, szkolnych, światowych i nieletniego sprawcy czynu karalnego;
 2. Specyfika mediacji rówieśniczych, szkolnych, oświatowych i nieletniego sprawcy czynu karalnego;
 3. Specyficzna funkcja i zadania mediatora w mediacjach rówieśniczych, szkolnych, oświatowych i nieletniego sprawcy czynu karalnego;
 4. Rola mediatora w mediacjach konfliktów rówieśniczych i szkolnych, oświatowych i nieletniego sprawcy czynu karalnego;
 5. Obszary zastosowań mediacji w konfliktach rówieśniczych, szkolnych, oświatowych i nieletniego sprawcy czynu karalnego;
 6. Udział i rola rodziców/opiekunów prawnych w mediacji, współpraca mediatora z nimi;
 7. Etapy mediacji w konfliktach rówieśniczych, szkolnych, oświatowych i nieletniego sprawcy czynu karalnego;
 8. Dokumentacja przygotowywana i prowadzona przez mediatora.
 9. Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania procedur mediacyjnych w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich i prawie oświatowym.

Koszt podstawowy szkolenia (bez rabatów) 1 990 zł

Kurs, Szkolenie Specjalistyczne "Edukator Mediatorów Rówieśniczych i KSN"

W środowisku szkolnym mediacje mogą być prowadzone zarówno przez ucznia, jak i nauczyciela. Postępowanie mediacyjne prowadzone przez obdarzonego zaufaniem ucznia ze szkolnej ławki bądź lubianego nauczyciela mogą przynieść szybsze i lepsze efekty prowadząc spór do pozytywnego finału.

Skorzystaj ze szkolenia specjalistycznego „Edukator Mediatorów Rówieśniczych i KSN”. Zdobądź odpowiednią wiedzę, by móc szkolić uczniów na mediatorów rówieśniczych. Kurs pomoże ci poznać techniki, scenariusze zajęć oraz umiejętności, które później przekażesz uczniom. Mediatorzy, którzy poruszają się w środowisku szkolnym są na miejscu i mogą realnie wpłynąć na budowę lepszej, bardziej przyjaznej przestrzeni w placówce. Udział w tym szkoleniu możliwy jest po ukończeniu zarówno szkolenia bazowego jak i specjalistycznego szkolenia z zakresu mediacji rówieśniczych, szkolnych, oświatowych  i w mediacji w postępowaniu nieletnich

Zakres tematyczny 20 godzinnego szkolenia dla edukatora mediatorów rówieśniczych

 1. Opracowanie programu zajęć dla mediatorów rówieśniczych;
 2. Organizacja i opieka nauczyciela nad Szkolnymi Klubami Mediatora;(KSM)
 3. Procedury szkolne niezbędne do wprowadzenia mediacji rówieśniczej.

Koszt podstawowy szkolenia (bez rabatów) 950 zł

Kurs, Szkolenie z Mediacji w Postępowaniu Administracyjnym

Jednolite środowisko administracyjne wymaga wiedzy i umiejętności mediatora, który zbuduje przestrzeń do tego, by strony doszły do akceptowalnego porozumienia. Mediacja w postępowaniu administracyjnym jest alternatywnym sposobem w stosunku do klasycznego i sformalizowanego postępowania administracyjnego,
wyjaśnienia i rozważenia okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz dokonania ustaleń doprowadzających do definitywnego załatwienia sprawy administracyjnej. Mediator administracyjny nie może stworzyć poczucia, że któraś ze stron jest faworyzowana, nie ma wygranych ani przegranych, wszyscy są traktowani na równi.

Zapisz się na kurs mediacji administracyjnych by zostać specjalistą w tej dziedzinie. Szkolenie z mediacji tego typu pozwala zdobyć wiedzę oraz umiejętności, które pozwolą na prowadzenie skutecznych mediacji administracyjnych.

Zakres tematyczny 40 godzinnego szkolenie z zakresu mediacji w postępowaniu administracyjnym

 1. Procedury prowadzenia mediacji w sprawach administracyjnych.     
 2. Specyfika mediacji w postępowaniu administracyjnym przedsądowym i sądowym.
 3. Specyfika pracy mediatora w mediacjach w postępowaniu administracyjnym przedsądowym i sądowym.
 4. Obszary zastosowań mediacji w sprawach administracyjnych przedsądowych i sądowych.
 5. Udział i rola pełnomocników w mediacji, współpraca mediatora i pełnomocnika.
 6. Etapy mediacji w sprawach administracyjnych przedsądowych i sądowych.
 7. Dokumentacja przygotowywana i prowadzona przez mediatora.
 8. Prawne aspekty w mediacjach w postępowaniu administracyjnym przedsądowym i sądowym.
 9. Symulacje mediacji z przygotowaniem dokumentacji: osoba fizyczna/organ administracyjny, ze skierowania organu administracyjnego, organ administracyjny/ organ administracyjny, strona wielopodmiotowa/ organ administracyjny.

Koszt podstawowy szkolenia (bez rabatów) 1590 zł

Mamy oddziały
w całej Polsce.
Znajdź oddział najbliżej Ciebie.
Znajdź oddział
Chcesz zostać
mediatorem?
Kształć się u najlepszych!
Zostań mediatorem
Copyright © 2020 Polskie Centrum Mediacji
projekt i wykonanie:
Agencja Marketingowa - iWizerunek.plStrony Internetowe Wordpress - 84.pl
crossmenuchevron-right