Oddział w Lublinie

Żyjemy dziś bardzo szybko i chcemy sami decydować w sprawach dla nas ważnych. Zdarza się, że za naszą przyczyną lub też nie, popadamy w konflikty. Lekarstwem nawet na te z pozoru beznadziejne jest mediacja, która pozwala wypracować porozumienie bez nacisku Sądu. Można w jej trakcie rozwikłać prawie wszystkie spory od gospodarczych po działy spadku. Mediacja wydatnie oszczędza czas oraz koszty procesowe. Jest poufna i koncentruje rozwiązania na przyszłych korzyściach każdego uczestnika postępowania. Decydując się na mediację nie ryzykujesz, gdyż w każdym momencie możesz od niej odstąpić.

 

W sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych i pracowniczych koszty mediacji skierowanej przez sąd reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (poz. 921)
• W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego.
• W sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie da się ustalić wynagrodzenie mediatora za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne 100 złotych , łącznie nie więcej niż 450 złotych.
• Zwrotowi podlegają udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie kosztów:
1. przejazdów – w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;
2. wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego, w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych za jedno posiedzenie - koszt za wynajem pomieszczeń PCM O/Lublin to – 30 złotych (Taryfikator Opłat Mediacyjnych Polskie Centrum Mediacji Oddział w Lublinie I pkt c)
3. korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 złotych
Do podanych cen doliczany jest podatek VAT.

Z dyspozycji art. 79 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cy-wilnych (Dz. U. Z 2016 poz. 623) wynika, iż w chwili zawarcia ugody przed mediatorem, w toku pro-wadzonego postępowania strona nabywa prawo do zwrotu 3/4 uiszczonej opłaty należnej za wszczęcie przedmiotowej sprawy, zaś prawo do zwrotu całej opłaty wówczas gdy postępowanie zakończy się zawarciem ugody przed rozpoczęciem rozprawy przed sądem pierwszej instancji.
W sprawach karnych, Prawa Pracy oraz w sprawach dotyczących nieletniego sprawcy czynu karalne-go koszty mediacji ponosi Skarb Państwa.

TARYFIKATOR OPŁAT MEDIACYJNYCH POZASĄDOWYCH – Wyciąg z cennika PCM O/Lublin
1. Zainicjowanie mediacji - 100 zł netto
2. Postępowanie mediacyjne:
a) zryczałtowana kwota za prowadzenie czynności wstępnych – 50 zł netto (kwota bezzwrotna ulegająca rozliczeniu w kosztach postępowania mediacyjnego pokrywana przez podmiot wszczynający mediację)
b) wysokość wynagrodzenia mediatora:
- mediacje w których nie da się ustalić wartości przedmiotu sporu:
• posiedzenia mediacyjne wstępne – 100 zł netto/ każde (po jednym z każdą ze stron),
• posiedzenia mediacyjne wspólne – 200 zł netto/ każde,
• mediacja pośredniej (strony nie spotykają się ze sobą): - 100 zł netto/ za każde posiedzenie mediacyjne - 450 zł netto - mediacja prowadzona za pomocą środków telekomunikacyjnych lub korespondencyjnie
- mediacje w których wartość przedmiotu sporu jest możliwa do ustalenia:
• 1% WPS - jednak nie mniej niż 200 zł netto i nie więcej niż 10 000 zł netto.
c) wydatki związane z prowadzeniem postępowania mediacyjnego:
• zryczałtowana kwota za podnajem pomieszczeń PCM O/ w Lublinie – 30 zł/netto od posie-dzenia.
• koszt korespondencji na podstawie rabunków/faktur od dostarczyciela usług pocztowych
• inne koszty, w zależności od potrzeby, rozliczane są na podstawie dokumentów księgowych.
3. Mediator może decydować o zmianie wysokości wynagrodzenia tylko w wyjątkowych sytuacjach.

 

Zarząd Oddziału:
1. Prezes - Paweł Kłudka
2. Wiceprezes - Joanna Antoszewska - Komorska
3. Członek Zarządu - Monika Bałaga - Rubaj
4. Skarbnik - Beta Mazur
Komisja Rewizyjna:
1. Przewodniczący - Robert Kaszczyszyn
2. Członek - Agnieszka Kot - Kołodziejczyk

Rodzaje Prowadzonych Mediacji w Lublinie:

  • Mediacje w postępowaniu administracyjnym
  • Mediacje w postępowaniu karnym
  • Mediacje w postępowaniu z prawa pracy i mediacje w organizacji
  • Mediacje w postępowaniu w sprawach rodzinnych oraz o rozwód i separację
  • Mediacje rówieśnicze, szkolne, oświatowe
  • Mediacje w postępowaniu w sprawach nieletnich

Koszty mediacji Lublin

Mediatorzy oddziału w Lublinie

Chcesz rozwiązać spór na drodze ugody? Szukasz mediatora? 
Skorzystaj z pomocy naszych mediatorów:
Mediacje Lublin kontakt
tel: 782 026 353
e-mail: pcmlublin1@mediator.org.pl
poniedziałek - piątek
9.0 - 17.00
 
prezes: Paweł Kłudka
Miejsca prowadzenia mediacji
  • ul. Obrońców Pokoju 2A lok. 100; 20-030 Lublin
Adres korespondencyjny
Mamy oddziały
w całej Polsce.
Znajdź oddział najbliżej Ciebie.
Znajdź oddział
Chcesz zostać
mediatorem?
Kształć się u najlepszych!
Zostań mediatorem
Copyright © 2020 Polskie Centrum Mediacji
projekt i wykonanie:
Agencja Marketingowa - iWizerunek.plStrony Internetowe Wordpress - 84.pl
crossmenuchevron-right